Ashgar Hail  אשגר חיל 


Ashgar Hail
8 Hamenofim st
P.O BOX 12094
Herzaliya 46733
Israel

ph: +972(9)9503030
fax: +972(9)9504068

Copyright 2012 Ashgar Hail Ltd All rights reserved.

Web Hosting by Turbify

Ashgar Hail
8 Hamenofim st
P.O BOX 12094
Herzaliya 46733
Israel

ph: +972(9)9503030
fax: +972(9)9504068